Hållbart byggande

SverigeBOgården arbetar sedan tidigare kontinuerligt med att utveckla våra produkter, såväl inom planering som projektering, inredning och design, för att kunna svara mot högt ställda ekologiska och sociala hållbarhetskrav. Vi sätter människan i centrum och talar gärna om hållbart leverne vilket vi menar förutsätter ett hållbart byggande liksom hållbara strukturer och utemiljöer och sist men inte minst ”hållbara” människor.

Vi är medlemmar i CSR Västsverige och en utveckling inom den sociala sektorn pågår med syftet att vi bl.a. i samband med markanvisningar/tävlingar och upphandlingar ska kunna erbjuda samhällstjänster som exempelvis gagnar unga som står långt från arbetsmarknaden.

Som en ytterligare dimension av hållbar utveckling utöver den ekologisk, sociala och ekonomiska ser vi det som angeläget att även inkludera hushållning med resurser och tid, knutna till främst detaljplaneprocessen. Vi har beredskap och kompetens att med eller utan partnerskap med byggherre/-ar avlasta kommunen i detaljplaneprocessen. Vi avser då alla de delar som ej är ren myndighetsutövning (samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande).

Vi besitter stor och långvarig erfarenhet av medborgardeltagande/-dialog och har även god kännedom och vana av att föra dialoger med medborgare. Vårt mål/syfte är att de tre, för ett förverkligande av byggobjekt nödvändiga processer, ska kunna bedrivas parallellt med i stort gemensam ”målgång”. Processerna vi åsyftar är detaljplaneprocessen, projekteringsprocessen och processen inför erforderliga fastighetsrättsliga åtgärder. Vi kan delta och utföra eller medverka i alla dessa processer om kommunen finner det intressant.

 

Hållbart liv

 • Bebyggelse och offentliga platser som signalerar klimathänsyn och som samtidigt bjuder på skönhetsupplevelser, ett ”hälsosamt” boende.
 • Lagom stora bostadsenklaver för social gemenskap, överblickbarhet, trygghet.
 • Användarvänlig apparatur etc.
 • Säker tillgänglighet till god kollektivtrafik för gående och cyklister.
 • Tillgång till bilpool, cykelpool i förekommande fall.
 • Närhet till vardaglig service.
 • Mötesplatser av olika slag.
 • Tillgång till såväl en privat zon som möjligheter till social samvaro.
 • Brett utbud av bostäder med varierande storlek.
 • Möjlighet att kvarbo i området vid skiftande behov av bostad.
 • Tillgång till gröna lungor av olika slag.
 • Möjlighet till brukande av jorden i liten skala (närbelägna kolonilotter, gemensamt växthus för skörd av ekologiskt odlade tomater, dill, persilja, gräslök, rädisor och rent av vindruvor).
 • Förutsättningar för boende med varierade kulturella bakgrunder och socioekonomiska möjligheter.

Barnens vardag

 • Tillgång till grönska för lek och lärande.
 • Solbelyst och vindskyddad småbarnslekplats som mötesplats såväl för de vuxna som barnen.
 • Möjlighet till lek och umgänge alltifrån sandlåda till äventyrslekplats.
 • Lekplatser av varierande karaktärer, småbarnslek, naturlek, vattenlek.
 • Trafiksäkra närmiljöer i görligaste mån.

Avfallshantering

 • Utrustning i bostaden för separering av matavfall.
 • Gemensamt ”grönrum” för avfallssortering, strategiskt beläget, ljusa och trivsamma med extra funktion som plats för oplanerade möten. Här kan även utrymme för ”byta grejer” för återanvändning tillhandahållas.
 • ”Grönrummens” tak kan med fördel utföras gröna som del i dagvattenhanteringen.

Bearbetning av hårdgjorda ytor

 • Hårdgjorda ytor bearbetas så att de kan nyttjas på flera sätt och till fördel för utnyttjande av ekosystemtjänster och upplevelser.

Dagvatten hantering

 • Dagvattenhantering arrangerad på ett attraktivt och pedagogiskt sätt, ett kvalitetshöjande inslag i utemiljön.
 • Fördröjning av dagvatten.

Luft och buller

 • Underlätta för minskning av bilanvändande genom bilpool, gratis tillgång till el-cyklar.
 • Cykelparkering hemmavid.
 • ”Tyst” alternativt ”ljuddämpad” sida som kompensation i det fall den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA.
 • Trä och buskar som bidrar till att ”rena” luft.

Primärenergianvändning

 • Fjärrvärme i förekommande fall alternativt bergvärme.
 • Bebyggelse utförd i förnybara material, huvudsakligen trä.
 • Elmätare i varje lägenhet för ökat klimatmedvetande.

Klimat

 • Goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt, trä som byggmaterial till övervägande del.

Hållbart byggande i ett ekologiskt perspektiv

SverigeBOgården besitter gedigen kunskap inom området hållbart byggande och verksamheten är i ständig utveckling för att klara höjda krav.

 • Vi är inom företaget certifierade enligt ISO 14101 sedan 2009.
 • Vi har inom företaget tillgång till en certifierade miljöbyggsamordnare i ”Miljöbyggnad”.
 • Vi står som medfinansiärer och medverkande i HCS och deltar i det nu pågående arbetet ”Citylab action guide….”
 • Vi har inom företaget tillgång till en certifierad internationell passivhusexpert.
 • Vi har inom företaget tillgång till en BREEAM certifierad accredited professional.